Biedrības "Sussika". Statūti.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1. Biedrības nosaukums ir biedrība “Sussika” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2. Biedrības un tās biedru mērķi ir:

2.1. palīdzēt skrajciema Augštūja iedzīvotājiem risināt sociālas, ekonomiskas un praktiskas dabas jautājumus;

2.2. atbalstīt Augštūjā dzīvojošās sociāli neaizsargātas personas vai personu grupas, tai skaitā, ģimenes, daudzbērnu ģimenes vai saimniecības ar bērniem, pensionārus, cilvēkus ar invaliditāti;

2.3. organizēt pasākumus un kursus Augštūjas iedzīvotājiem jaunas pieredzes iegūšanai dažādās jomās;

2.4. atbalstīt kultūras, mākslas un sporta attīstību Augštūjā;

2.5. uzturēt, papildināt un veidot jaunas Augštūjas vērtības, paražas un tradīcijas;

2.6. veicināt un atbalstīt Augštūjā dažāda veida uzņēmējdarbību un tūrismu;

2.7. apzināt Augštūjas vēsturi un informēt par būtiskākiem notikumiem;

2.8. organizēt reklāmu un dažādus citus mārketinga pasākumus biedrības un Augštūjas atpazīstamībai un tās pasākumiem;

2.9. panākt skrajciema nosaukuma maiņu no Augštūja uz Sussika;

2.10. veidot sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, ziemeļvalstu, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas NVO.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi.

4. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.

7. Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.

8. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības šādos gadījumos:

8.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

8.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus vai klaji tos pārkāpj;

8.3. biedrs nepilda savus biedra pienākumus;

8.4. biedrs pārkāpj Biedrības statūtu prasības.

9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

10. Biedriem ir šādas tiesības:

10.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

10.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

10.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.nodaļa. Biedru sapulce.

11. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.

12. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

13. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi četros mēnešos.

14. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

15. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

16. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

17. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

18. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.nodaļa. Izpildinstitūcija.

19. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

20. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

21. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

22. Valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis pārstāv biedrību atsevišķi.

23. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja valde nenolemj citādi.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

24. Biedrības struktūrvienības izveido valde.

25. Biedrības struktūrvienības tiesības un pienākumus nosaka tās nolikums. Nolikumu izstrādā valde.

8.nodaļa. Revidents.

26. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

27. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

28. Revidents:

28.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

28.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

28.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

28.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

29. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.nodaļa. Biedru nauda.

30. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī 2 EUR apmērā vai 10 EUR apmērā gadā.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: Gatis Pīpkalējs, Anita Pīpkalēja.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē "Dārznieki", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022, 2014. gada 18. decembrī.


Partneri un atbalstītāji:

DUDU ligzdas - namiņi kokos, velo noma
Sociālo mediju optimizēšana
Mājas lapu uzturēšana
Datorlietu interneta veikals
Mājas lapu izstrāde
Kalējs kāzās, svinībās